995697_428030350644558_501570941_n.jpg
995697_428030350644558_501570941_n.jpg

press to zoom
komora1.jpg
komora1.jpg

press to zoom
1045019_428122290635364_1848745799_n.jpg
1045019_428122290635364_1848745799_n.jpg

press to zoom
995697_428030350644558_501570941_n.jpg
995697_428030350644558_501570941_n.jpg

press to zoom
1/14
САОПШТЕЊЕ

Дана 25.августа 2013. у 10 сати у „Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању“ Чачак, улица Цара Душана бб, одржана je Оснивачка скупштина Удружења ПРОСВЕТНА КОМОРА СРБИЈЕ.  Учешће у раду било је слободно за све просветне раднике.

 

Након избора радног председништва (председавајућег Скупштинe, заменика председавајућег, записничара и два оверивача записника), присутни су једногласно прихватили Пословник оснивачке Скупштине. Уследила је анализа и усвајање Статута, члан по члан. Уз активну дискусију присутних, вишечасовни рад скупштине окончан је усвајењем Статута, избором девет чланова Управног и три члана Надзорног одбора. За председника Удружења ПРОСВЕТНА КОМОРА СРБИЈЕ једногласно је изабран Владан Младеновић, професор физике из Алексинца, за заменика председника Жељка Лукић Радојичић. Седиште Удружења ПКС биће у Чачку због повољне приближне територијалне удаљености од осталих крајева наше земље.

Значајно је напоменути да је Оснивачка скупштина донела одлуку да неће постојати чланарина за будуће чланове и да ће рад Управног одбора бити на волонтерској основи.
 

Удружење  „УДРУЖЕЊЕ ПРОСВЕТНА КОМОРА СРБИЈЕ“ је невладино и непрофитно удружење носилаца васпитно-образовног процеса у предшколским, основношколским, средњошколским и високошколским установама Републике Србије. Oсновни циљ  удружења је рад на стицању услова за доношење Закона о оснивању Просветне коморе Србије као независног и репрезентативног еснафског савеза свих просветних радника. Удружење  ће својим активностима  свим актерима образовног процеса указати на неопходност постојања таквог тела као и давати предлоге за  начин формирања и будућег функционисања.

 

Ради остваривања циљева утврђених овим Статутом, Удружење иницира, подстиче, помаже и координира активности које су усмерене на стицање услова за доношење Закона о оснивању Просветне коморе Србије као независног и репрезентативног еснафског савеза свих просветних радника Србије, а нарочито:

 

 1. организује и активира просветне раднике у раду просветних и друштвених институција;

 2. врши утицај на креирање образовне политике и демократизацију односа у образовању;

 3. ради на повевезивању свих нивоа образовно-васпитног процеса (предшколског, основношколског, средњошколског и високог образовања);

 4. доприноси унапређењу образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе и иницира реформу и модернизацију система образовања и васпитања по мери образовно-васпитне праксе и потребе друштва (у даљем тексту: савремене праксе);

 5. доприноси развоју педагошке теорије и праксе систематизовањем запажања и закључака донетих на основу посматрања и истраживања спроведених у пракси;

 6. ради на сталном иновирању наставних планова и програма за образовање и васпитање и њиховом усклађивању са потребама и могућностима ученика;

 7. ради на изграђивању система сталног професионалног усавршавања према потребама савремене праксе;  

 8. штити процес образовања и васпитања, и учеснике у овој делатности од злоупотребе у политичке, комерцијалне, верске и друге сврхе;

 9. подстиче и оспособљава просветне раднике да се баве педагошком и друштвеном критиком ради очувања квалитета савремене праксе и заштите научне истине;

 10. чува проверене и потврђене вредности просветно-педагошке баштине која је у складу са савременим друштвеним токовима;

 11. ради на сталном иновирању студијских планова и програма за образовање просветних радника;

 12. реагује на појаве, догађаје и стања у друштву који су од значаја за васпитање и образовање;

 13. успоставља сарадњу са просветним институцијама у земљи и окружењу;

 14. усавршава систем и критеријуме и додељује признања и награде за доприносе у  образовању;

 15. предлаже доношење нових и мењање постојећих прописа и мера које непосредно и посредно утичу на рад чланова;

 16. сарађује на принципу партнерства са државним органима и ресорним министарством по питањима из области образовања и васпитања;

 17. учествује у креирању  пројеката у складу са интересима и потребама својих чланова;

 18. спроводи и подстиче истраживања и реализацију иновативних образовних програма;

 19.  прати научна и технолошка достигнућа у земљи и иностранству од интереса за успешан рад својих чланова, обезбеђује информације и подстиче њихову примену;

 20. обезбеђује јединствен информациони систем за чланове, за њихове потребе и потребе корисника њихових услуга;

 21. развија сарадњу са средствима јавног информисања;

 22. иницира, подстиче и издаје стручне, промотивне и друге публикације, упутства и обрасце, организује саветовања, семинаре, сајмове, изложбе, такмичења и друге облике сличних активности  и у вези са тим сарађује са одговарајућим организацијама, органима и установама;

 23. остварује сарадњу са другим истим или сличним асоцијацијама у земљи и иностранству, коморама, органима, организацијама, институцијама, фондовима и заједницама по питањима од заједничког интереса;

 24. води регистар чланова и издаје уверења, сагласности и друге потврде из евиденције коју води у оквиру овлашћења и права из закона, и обавља и друге послове од интереса за своје чланове који произилазе из закона и овог Статута.

 

Скупштина је, усвајањем Програма рада, завршила рад око 16 часова.

 

 

У Чачку, 25. августа 2013.године

 

Владан Младеновић, председник  ПКС

 

Потпишите петицију

за формирање 

Просветне коморе Србије

Уколико вас интересује сарадња при оснивању и раду Просветне коморе Србије, молимо вас, најпре попуните анкету на овом линку

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page